Tạo button thêm vào giỏ hàng và redirect bằng jquery woocommerce

Chèn code vào function.php của giao diện.


function wpcoderpro_direct_checkout_button() {
global $product;
$id = $product->get_id();
if( $product->is_type( 'variable' ) ){
  echo '
<script>
jQuery(document).ready(function($){
 $(".redirect_to_checkout").click(function(){
 $("button.single_add_to_cart_button ").click();
 setTimeout(function () {
			  window.location.href="/mua-tra-gop/"; 
			}, 3000);	
 });
});
</script>
<div class="button alt redirect_to_checkout btn-tra-gop" style="cursor:pointer;">CHECKOUT</div>
';
}
elseif( $product->is_type( 'simple' ) ){
 echo '
<script>
jQuery(document).ready(function($){
 $(".redirect_to_tragop").click(function(){	 
		$("button.single_add_to_cart_button").click();
		setTimeout(function () {
			  window.location.href="/mua-hang-tra-gop/"; 
			}, 500);	
 });
 $(".redirect_to_checkout").click(function(){	 
		$("button.single_add_to_cart_button").click();
		setTimeout(function () {
			  window.location.href="/thanh-toan/"; 
			}, 2500);	
 });
});

</script>
<div class="nhc-btn-group">
<div class="button alt redirect_to_tragop nhc-btn-blue nhc-w-50 nhc-btn" style="cursor:pointer;"></i> Mua trả góp</a></div>
<div class="button alt redirect_to_checkout nhc-btn-gold nhc-w-50 nhc-btn" style="cursor:pointer;"><i class="fas fa-shopping-basket"></i> Thanh Toán</div>
</div>
';
}
}
add_action( 'woocommerce_after_add_to_cart_button', 'wpcoderpro_direct_checkout_button', 20 );

Code trên sẽ thêm 02 nút vào Trang sản phẩm (single product page). Khi nhấn nút trả góp, sẽ thêm sản phẩm vào giỏ hàng và redirect sang trang trả góp (checkout).

Khi nhấn thanh toán, sẽ thêm giỏ hàng và chuyển sang trang checkout (thanh toán tông thường).

Để đảm bảo được thêm vào giỏ hàng kịp thời và mượt mà thì cần code thêm đoạn jquery add sản phẩm vào giỏ hàng bằng Ajax ở bài sau:

Ajax add to cad Woocommerce

end.