Chuyển đến thanh toán sau khi thêm giỏ hàng

Chuyển đến trang thanh toán ngay sau khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng trên WordPress sử dụng Woocommerce. Add to cad redirect to checkout ( cart page).

Thêm vào giỏ hàng và chuyển đến trang giỏ hàng (cart page)

Chuyển đến thanh toán sau khi thêm giỏ hàng woo

Làm theo các bước trên để website tự động chuyển hướng đến Giỏ hàng ngay sau khi bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Chuyển hướng giỏ hàng đến trang thanh toán (checkout)

Nếu bạn muốn chuyển hướng trang giỏ hàng sang thanh toán luôn. Nói cách khác, bạn bỏ qua việc check lại giỏ hàng. Khách hàng chỉ cần thêm giỏ hàng là sẽ đến bước nhập thông tin thanh toán luôn.

  • Dùng Plugin redirect giỏ hàng sang trang thanh toán
  • Dùng .htaccess chuyển hướng (nếu server Apache)
  • Dùng Nginx để chuyển (nếu server nginx)
  • Cấu hình trang giỏ hàng là trang thanh toán

Mọi thông tin khác vui lòng comment hoạc inbox.